Molt bon article. La desviació d’aquest mateix article és que les dades Macroeconòmiques fan amagar les diferències inter-comunitats autònomes. Us animo a fer la comparativa d’aprofitament fiscal i l’esforç fiscal entre diferents comunitats autònomes i el ratio cost-benefici fiscal per a les mateixes.