En paraules de Lorenzo Bini Smaghi, membre del consell executiu del BCE, “els mercats sovint reaccionen tard, tendeixen a sobre-reaccionar i a ser pro-cíclics, es comporten en manat i segueixen com dogmes el que diguin les agències de rating”. http://www.ecb.int/press/key/date/2011/html/sp110708.en.html